ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก