กระเทียมมีชื่อ เลื่องลือสักใหญ่ ศูนย์รวมใจพญาปาด งามธรรมชาติภูสอยดาว

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เอกสารจัดเก็บรายได้
แจ้งปัญหา/เรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์เว็บไซด์หน่วยงานราชการ
ลิงค์เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อต.
 
 
 
 
 
เอกสารดาวโหลด คลิก

Statistics
Today
6
Yesterday
19
This Month
425
Last Month
582
This Year
425
Last Year
68,418

 

ข้อมูลทั่วไป อบต.ท่าแฝก
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก.pdf
โหลดเอกสารข้อมูลทั้งหมด.pdf
สภาพทั่วไปและขัอมูลพื้นฐาน  

สภาพทั่วไป    

 

1. ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบล
                   ตำบลท่าแฝก เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอน้ำปาด โดยนับจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก ประมาณ  37 กิโลเมตร และนับจากบ้านห้วยไผ่ ประมาณ  57 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์  ประมาณ 128 กิโลเมตร โดยนับจากบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแฝก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลที่สุดของตำบลท่าแฝก จังหวัดอุตรดิตถ์ (อ้างอิง พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนเขตอำเภอท่าปลากับอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)

 

2.  ที่ตั้งอาณาเขตและสภาพทางภูมิศาสตร์
                    ตำบลท่าแฝกตั้งอยู่เลขที่ 200  หมู่ที่  5 ถนนเลขที่ 1339  ถนนบ้านสวน- บ้านปากนาย ตำบลท่าแฝก   อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่าง  เป็นที่ราบเชิงเขา เป็นพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
                    อาณาเขต
                             ทิศเหนือ                   จด   บ้านห้วยเลา ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
                             ทิศตะวันออก              จด   อำเภอฟากท่าและอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์            
                             ทิศตะวันตก                จด   ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา และอ่างเก็บน้ำสิริกิติ์
                             ทิศใต้                       จด    ตำบลผาเลือด  อำเภอท่าปลา          
                   สภาพภูมิอากาศ
                             สภาพภูมิอากาศคือ
                             ฤดูร้อน  อากาศจะร้อนในช่วงเดือน  มกราคม  -  พฤษภาคม
                             ฤดูฝน    ฝนไม่ค่อยตกตามฤดูกาลทิ้งช่วงทุกปี ในช่วงเดือน  มิถุนายน  -  ตุลาคม
                             ฤดูหนาว  อากาศจะหนาวในช่วงเดือน  กันยายน   -   ต้นเดือนมกราคม

3.เนื้อที่ 

ตำบลท่าแฝกมีพื้นที่ทั้งหมด  315  ตารางกิโลเมตร  หรือ   197,875 ไร่  มีพื้นที่ทำการเกษตรและที่อยู่อาศัยทั้งหมด  16,509.7 ไร่  นอกจากนั้นเป็นพื้นที่ป่าไม้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจริม และอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน  แยกตามรายละเอียดดังนี้

 

หมู่ที่

บ้าน

เขตป่าสงวน

เขตอุทยาน

อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า

สปก.

รวม
(ไร่)

(ไร่)

(ไร่)

(ไร่)

(ไร่)

1

งอมถ้ำ

672

479

19

-

1,170

2

งอมมด

2,555

68

-

-

2,623

3

งอมสัก

2,354.2

863.2

-

-

3,217.4

4

ห้วยผึ้ง

2,490

390

-

-

2,880

5

ป่ากั้ง

1,919

82

-

189

2,190

6

เด่นยาว

1,220

198

-

427.3

1,845.3

7

750

17

-

-

767

8

ห้วยไผ่

535

-

-

927

1,462

9

ผาผึ้งน้อย

1,206

76

-

-

1,282

รวม

13,701.2

2,173.2

19

616.3

17,436.7

4.   การปกครอง
          จำนวนหมู่บ้าน  9  หมู่บ้าน อยู่ในเขต อบต.  เต็มทั้ง   9 หมู่บ้าน     ได้แก่
         หมู่ 1    บ้านงอมถ้ำ       นายศักนรินทร์   ปิ่นน้อย           เป็น กำนันตำบลท่าแฝก  0800282290
                                      นายปรีชา    ก้อนแก้วมูล           เป็น สารวัตรกำนัน
                                      นางบัวลอย  อิสสระ                เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายปกครอง
                                      นายจรูญ     นะมูล                 เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายปกครอง
                                      นายสุวัตร    เมตตา                 เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายรักษาความสงบ
          หมู่ 2  บ้านงอมมด       นายตุ๊      ปิ๊บแก้ว                  เป็น ผู้ใหญ่บ้าน            0856048891
                                      นายทองอยู่   ชาเทพ               เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายปกครอง
                                      นายวิชัย       อินมี                 เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายปกครอง
                                      นายเกรียงไกร  จันต๊ะพงษ์          เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายรักษาความสงบ
          หมู่ 3   บ้านงอมสัก       นายบุญเติง   มาน้อย               เป็น ผู้ใหญ่บ้าน            0979852148
                                      นายยิ้ม        วงศ์ดอน             เป็น สารวัตรกำนัน
                                      นายสมโยง    ปาคำมูล             เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายปกครอง
                                      นายสมศักดิ์   นิลหา                เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายปกครอง
                                      นายสมศักดิ์   ก้อนแก้วมูล          เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายรักษาความสงบ
          หมู่ 4  บ้านห้วยผึ้ง       นายประภาส  สุขคำปา             เป็น ผู้ใหญ่บ้าน            0819382053
                                      นายไพรวัลย์   ยศเลิศ               เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายปกครอง
                                      นายแวะ        มีรินทร์             เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายปกครอง
                                      นายจันทร์      ยศเกตุ              เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายรักษาความสงบ
          หมู่ 5  บ้านป่ากั้ง         นายเดชธนภูมิ   โนวิน              เป็น ผู้ใหญ่บ้าน            0857355474
                                      นายบุญมี       อินแจ้              เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายปกครอง
                                      นายจำเนียร    อิสสระ             เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายปกครอง
                                      นายพันธ์        เรียนรังษี           เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายรักษาความสงบ
                                      นายไทย         ถาคำ               เป็น แพทย์ประจำตำบล
          หมู่ 6  บ้านเด่นยาว      นายทูล         ปานานนท์                   เป็น ผู้ใหญ่บ้าน            0872128623
                                      นายสุทัศน์     ถาคำ                เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายปกครอง
                                      นายนิคม       ธิมาปิง              เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายปกครอง
                                      นายลอง       ทิศศรี                เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายรักษาความสงบ
          หมู่ 7  บ้านวังน้ำต้น     นายสุรินทร์   ล้วนลุย               เป็น ผู้ใหญ่บ้าน            0899576712
                                      นายประยงค์  หล้าแดง             เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายปกครอง
                                      นางจีรนันท์    ยศเกตุ              เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายปกครอง
                                      นายประยูรณ์  บุตรดีกอง           เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายรักษาความสงบ
          หมู่ 8  บ้านห้วยไผ่       นายลวน       อิสสระ              เป็น ผู้ใหญ่บ้าน            0872125946
                                      นายจิรายุทธ  เกศลา               เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายปกครอง
                                      นายพิชัย       เกศลา               เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายปกครอง
                                      นายสายชล    ตี้พุต                 เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายรักษาความสงบ
          หมู่ 9  บ้านผาผึ้งน้อย   นายประวัติ   พิมพ์เถื่อน            เป็น ผู้ใหญ่บ้าน            0931392437
                                      นายไพร       ฟองน้อย             เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายปกครอง
                                      นายณรงค์ฤทธิ์   พิใจ               เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายปกครอง
                                      นายสงัด       กาวินตุ้ย             เป็น ผช.ผญบ.ฝ่ายรักษาความสงบ

  

 

5.  ประชากร
                    ประชากรทั้งสิ้น 4,447  คน แยกเป็น ชาย  2,290 คน หญิง 2,157  คน จำนวน 1,207  ครัวเรือน
     แยกตามหมู่บ้านดังนี้    **** ข้อมูล ณ  วันที่  1 มกราคม  2558   ****

หมู่บ้าน

จำนวนประชากร

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1  บ้านงอมถ้ำ

238

229

467

131

หมู่ที่ 2  บ้านงอมมด

205

200

405

105

หมู่ที่ 3  บ้านงอมสัก

416

397

813

207

หมู่ที่ 4  บ้านห้วยผึ้ง

349

347

696

195

หมู่ที่ 5  บ้านป่ากั้ง

419

373

792

221

หมู่ที่ 6  บ้านเด่นยาว

221

203

424

116

หมู่ที่ 7  บ้านวังน้ำต้น

165

143

308

85

หมู่ที่ 8  บ้านห้วยไผ่

137

110

247

65

หมู่ที่ 9  บ้านผาผึ้งน้อย

140

155

295

82

รวม

2,290

2,157

4,447

1,207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ข้อมูลเชิงสถติติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตปี2562 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดขับเคลื่อน4ล้อ17-12-63
คำสั่งมอบหมายงานประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถพยาบาล18-11-63
คู่มือให้บริการประชาชน ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน20-10-63
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ท่าแฝก แบบ สขร. ม.ค. - พ.ค. 2563 (file.rar) 18-06-63
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอุตรดิตถ์ แบบ สขร. มิ.ย. - ธ.ค. 2562 (file.rar) 18-06-63
แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำพลาสติกหมู่1และ3(8-4-63)
ประกาศระเบียบการลา ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดฟาง(1-4-63)
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของอบต. ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำพลาสติกฯ(1-4-63)
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน ประกาศเผยแพร่จัดซื้อ ระบบสูบน้ำพลังแสงฯ(1-4-63)
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการปราบปราม2563 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(1-4-63)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประมาณ2563 ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดTOR(5-3-63)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง2563 ร่างขอบเขตงานจัดซื้อรถตักหน้าขุด-แก้ไขที่1(17-2-63)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมปี2563 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างรถตักหน้าขุด(17-2-63)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน2563 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุด(11-2-63)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ2563 ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุด(11-2-63)
แผนการบริหารงานต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(15-1-63)
ช่องทาง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ประกาศราคากลาง โครงการสูบน้ำประปาพลังงานแสงฯ
ช่องทาง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธี e-biddingโครงการสูบน้ำฯ
รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(23-4-63) ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี2563
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล(27-5-62) อ่านข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด
รับโอนพนักงงานส่วนตำบลสายงานบริหาร  
อ่านข่าวประชาสั มพันธ์ทั้งหมด  

วันผู้สูงอายุ2561

กีฬาเยาวชน 2561

งานพญาปาด 2561

วันผู้สูงอายุ 2562

กีฬาเยาวชน 2562

งานพญาปาด 2562

กิจกรรมวันเด็ก 2562

ทำบุญปีใหม่ อบต.2563

 

 

 

 

จ.อุตรดิตถ์ เปิดตัว "วังน้ำต้น" แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสวยงามของเกาะแก่งเหนือเขื่อนสิริกิติ์ 

ตั้งกระทู้ใหม่                   
ลำดับกระทู้
ข้อความกระทู้
ผุ้โพส
วันที่โพส
อ่าน
ตอบ
00116 Binary Option VS Forex แตกต่างกันเช่นไร มาไขข้อสงสัยกับ iq broker บอส 2021-01-09 14:12:43 19 2
00115 2020-12-29 17:42:47 24 2
00114 binary option การผลิตกำไรต่อยอดเงินลงทุนจากจำนวนเงินออม วิว 2020-12-27 11:31:49 29 2
                                                            

Webmaster |ComhouseUTD| Last update: 18-06-63

Copyright © 2017 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก - www.Thafak.org
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก เลขที่ 200 หมู่ 5 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทร.055 436 700
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CompuetHouseUttaradit