ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
เอกสารจัดเก็บรายได้
แจ้งปัญหา/เรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์เว็บไซด์หน่วยงานราชการ
ลิงค์เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อต.
 
 
 
 
 
 
เอกสารดาวโหลด คลิก
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistics
Today
8
Yesterday
17
This Month
33
Last Month
239
This Year
64,997
Last Year
900

หน่วยงานราชการ
รายชื่อหน่วยงานราชการ
URL
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.uttaradit.go.th
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.dopa.go.th
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.cdd.go.th
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.dol.go.th
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ http://utt.disaster.go.th
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.uttaraditlocal.com
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ http://utt.disaster.go.th
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uto.moph.go.th/
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ http://klang.cgd.go.th/utt/
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.nso.go.th/
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.moac-info.net
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.fisheries.go.th/fpo-uttaradit/
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.dld.go.th/pvlo_utd
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.uttaradit.doae.go.th
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ http://webhost.cpd.go.th/cooputt/
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.alro.go.th/alro/alro_prov/index.jsp?provCode=69
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.mnre.go.th
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.mol.go.th/
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.sso.go.th/wpr/home.jsp
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ -
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ http://123.242.186.90/labourutt/
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.saraburi.m-society.go.th
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/53/
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.industry.go.th/ops/pio/uttaradit/Page/home.aspx
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ http://utt.onab.go.th/
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ http://province.m-culture.go.th/uttaradit
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.energy.go.th/
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.correct.go.th/poputta
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ http://203.154.185.8/uttaradit/
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.led.go.th
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.mots.go.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ http://province.prd.go.th/uttaradit
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ http://www.treasury.go.th/pv_uttaradit/
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ http://uttaradit.excise.go.th
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ http://www.rd.go.th
แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่1 http://www.dohuttaradit1.go.th/
แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่2 http://www.doh.go.th/dohweb/hwyorg55800/index55800/index1.html
สำนักงานทางหลวงชนบทที่9 (อุตรดิตถ์) http://www.dor9.go.th
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.drr.go.th
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ http://www.cmmet.tmd.go.th/station/utd/
ที่ทำการไปรณีย์อุตรดิตถ์ http://www.pointtailand.com
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) http://www.tot.co.th
สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.cattele.com
สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.baac.or.th/
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ http://ridceo.rid.go.th/uttradid/home.htm
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ http://uttaradit.cad.go.th
สถานีพัฒนาที่ดิน อุตรดิตถ์ http://r08.ldd.go.th/web_utt/index.html
ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุตรดิตถ์ http://www.fisheries.go.th/rgm-uttarradit/
หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ http://www.fisheries.go.th/fti-sirikit/index.php
  อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน http://www.annaontour.com
ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.rubber.co.th/
ศูนย์ประสานงานจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ -
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 อุตรดิตถ์ http://www.dwr.go.th
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ http://home.dsd.go.th/uttaradit/
ศูนย์ปกครองนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน -
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 http://www.tpso9.m-society.go.th/th/index.php
สำนักงานประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.rvp.co.th
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.dit.go.th
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=142
ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.mots.go.th/
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.sat.or.th/uttaradit
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www2.diop.moj.go.th
สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.utadit.ago.go.th
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.utadit-ju.ago.go.th/
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.coj.go.th/utdc
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ http://www.rta.mi.th/53200u
กรมทหารม้าที่ 2 -
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 htpp://www.rta.mi.th
กองพันทหารม้าที่ 7 -
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 อุตรดิตถ์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   http://web.rtarf.mi.th/~mdu34/history.html
ที่ทำการสัสดีจังหวัด http://uttaradit.tdd.mi.th
หน่วยประสานงานชายแดนไทย-ลาวประจำพื้นที่ 1 -
กอ.รมน.จังหวัดออุตรดิตถ์ -
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ http://radiothailand.prd.go.th/uttaradit/page1%20design.html
อ.ส.ม.ท. จังหวัดอุตรดิตถ์ http://radio.mcot.net/uttaradit
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.ect.go.th/
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.dlt.go.th
ตำรวจ
URL
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.uttaradit.police.go.th
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ http://www.mguttaradit.uttaradit.police.go.th
สถานีตำรวจภูธรลับแล http://www.lablae.uttaradit.police.go.th
สถานีตำรวจภูธรท่าปลา http://www.tapla.uttaradit.police.go.th
สถานีตำรวจภูธรตรอน http://www.tron.uttaradit.police.go.th
สถานีตำรวจภูธรพิชัย http://www.phichai.uttaradit.police.go.th
สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด http://www.nampad.uttaradit.police.go.th
สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน http://www.thongsankan.uttaradit.police.go.th
สถานีตำรวจภูธรฟากท่า http://www.faktha.uttaradit.police.go.th
สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก http://www.bpp-317.com
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 314 -
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 316 http://www.bpp316.com
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 http://www.bpp317.com
  
สถานพยาบาล
URL
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uto.moph.go.th/
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ http://uttaradit-hosp.go.th/
โรงพยาบาลลับแล http://www.lablaehospital.com/
โรงพยาบาลตรอน http://uto.moph.go.th/tron/
โรงพยาบาลพิชัย http://www.pichaihos.com/
โรงพยาบาลทองแสนขัน http://www.thongsaenkhan.go.th/web/
โรงพยาบาลท่าปลา http://www.thapla.com/
โรงพยาบาลน้ำปาด http://uto.moph.go.th/nampad/
โรงพยาบาลฟากท่า http://fth51.com/
โรงพยาบาลบ้านโคก http://www.bkh11162.com/

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ช่องทาง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำพลาสติกหมู่1และ3(8-4-63)
ช่องทาง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดฟาง(1-4-63)
รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(23-4-63) ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำพลาสติกฯ(1-4-63)
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล(27-5-62) ประกาศเผยแพร่จัดซื้อ ระบบสูบน้ำพลังแสงฯ(1-4-63)
รับโอนพนักงงานส่วนตำบลสายงานบริหาร ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(1-4-63)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(7-8-61) ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดTOR(5-3-63)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่ (25-7-61) ร่างขอบเขตงานจัดซื้อรถตักหน้าขุด-แก้ไขที่1(17-2-63)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างรถตักหน้าขุด(17-2-63)
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ_ครั้งที่ 1/2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุด(11-2-63)
คำสั่ง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังใหม่

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุด(11-2-63)

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(15-1-63)
ช่องทางร้องเรียน ประกาศราคากลาง โครงการสูบน้ำประปาพลังงานแสงฯ
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ของข้าราชการ ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธี e-biddingโครงการสูบน้ำฯ
ประกาศ กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี2563
ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อ่านข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
   

วันผู้สูงอายุ2561

กีฬาเยาวชน 2561

งานพญาปาด 2561

วันผู้สูงอายุ 2562

กีฬาเยาวชน 2562

งานพญาปาด 2562

กิจกรรมวันเด็ก 2562

 

 

 

 

 

 

 
   

จ.อุตรดิตถ์ เปิดตัว "วังน้ำต้น" แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสวยงาม

 
ของเกาะแก่งเหนือเขื่อนสิริกิติ์ 
 
 
 
 
 
ตั้งกระทู้ใหม                   
ลำดับกระทู้
ข้อความกระทู้
ผุ้โพส
วันที่โพส
อ่าน
ตอบ
                                                            
 
 
 
 
 
 

Webmaster |ComhouseUTD| Last update: 01-04-63

Copyright © 2017 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก - www.Thafak.org
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก เลขที่ 200 หมู่ 5 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทร.055 436 700
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CompuetHouseUttaradit