กระเทียมมีชื่อ เลื่องลือสักใหญ่ ศูนย์รวมใจพญาปาด งามธรรมชาติภูสอยดาว

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เอกสารจัดเก็บรายได้
แจ้งปัญหา/เรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์เว็บไซด์หน่วยงานราชการ
ลิงค์เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อต.
 
 
 
 
 
เอกสารดาวโหลด คลิก

Statistics
Today
13
Yesterday
16
This Month
527
Last Month
500
This Year
67,176
Last Year
63,900

 

ข้อมูลประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง โครงการสูบน้ำประปาพลังงานแสงฯ(9-1-63)

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธี e-biddingโครงการสูบน้ำฯ(9-1-63)

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ถัง บรรจุน้ำ ม.7
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
ประกาศราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน
ประกาศราคากลางติดตั้งพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค-พ.ย. 61
จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (พัดลมไอเย็น ขนาดบรรจุ93ลิตร)
ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค 2561
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค. 2561
แบบ สขร. ส.ค.(2)-2
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย 2561
แบบ สขร. ก.ย.(2)-3
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
ประกาศอนุมัติจัดซื้อถังบรรจุน้ำบ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 4
ประกาศอนุมัติใช้ราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 1 ตัน
ประกาศแผนจัดหาพัสดุงบประจำปี 2561
ประกาศแผนจัดหาพัสดุงบประจำปี 2560-1
 
ประกาศแผนจัดหาพัสดุงบประจำปี 2560-1
ประกาศแผนจัดหาพัสดุงบประจำปี 2560-2
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน_คสล._ม.1
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน_คสล._หมู่ที่_2
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน_คสล._หมู่ที่_3
ประกาศราคากลาง จัดซื้อถังบรรจุน้ำพลาสติก_หมู่ที่_4
 
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อประปา_หมู่ที่_5
ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำ_คสล._หมู่ที่_5
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ภาชนะบรรจุน้ำ หมู่6
ประกาศราคากลางจัดซื้อถังบรรจุน้ำพลาสติก หมู่ที่_9
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์บ้านเทิดไท้องค์ราชัน_ราชินี
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติม_ศพด.ป่ากั้ง
 
ประกาศแผนจัดหาพัสดุงบประจำปี 2561
ประกาศแผนจัดหาพัสดุงบประจำปี 2560-1
ประกาศแผนจัดหาพัสดุงบประจำปี 2560-2
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน_คสล._ม.1 ปี2560
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน_คสล._หมู่ที่_2 ปี2560
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน_คสล._หมู่ที่_3 ปี2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อถังบรรจุน้ำพลาสติก_หมู่ที่_4 ปี2560
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อประปา_หมู่ที่_5 ปี2560
ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำ_คสล._หมู่ที่_5 ปี2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ภาชนะบรรจุน้ำ(โอ่ง) หมู่6 ปี2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อถังบรรจุน้ำพลาสติก หมู่ที่ 9 ปี2560
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์บ้านเทิดไท้องค์ราชัน_ราชินี ปี2560
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติม_ศพด.ป่ากั้ง ปี2560
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 20 ราย ปี2560
 
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศราคากลาง_รางระบายน้ำ_อบต.ท่าแฝก
ประกาศราคากลาง_ถนน_หมู่ที่_1
ประกาศราคากลาง_ถนน_หมู่ที่_2
ประกาศราคากลาง_หมู่ที่_4
ประกาศราคากลาง_ขุดบ่อน้ำตื้น_หมู่ที่_4
ประกาศราคากลาง_ถนน_หมู่ที่_5
ประกาศราคากลาง_ถนน_หมู่ที่_6
ประกาศราคากลาง_หมู่_7
ประกาศราคากลาง__ถนน_หมู่_8
ประกาศราคากลาง_หมู่_9
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ข้อมูลเชิงสถติติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตปี2562 แบบ สขร. ม.ค. - พ.ค. 2563 (file.rar) 18-06-63
คำสั่งมอบหมายงานประจำปีงบประมาณ 2563 แบบ สขร. มิ.ย. - ธ.ค. 2562 (file.rar) 18-06-63
คู่มือให้บริการประชาชน ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำพลาสติกหมู่1และ3(8-4-63)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ท่าแฝก ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดฟาง(1-4-63)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำพลาสติกฯ(1-4-63)
แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อ ระบบสูบน้ำพลังแสงฯ(1-4-63)
ประกาศระเบียบการลา ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(1-4-63)
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของอบต. ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดTOR(5-3-63)
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน ร่างขอบเขตงานจัดซื้อรถตักหน้าขุด-แก้ไขที่1(17-2-63)
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการปราบปราม2563 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างรถตักหน้าขุด(17-2-63)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประมาณ2563 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุด(11-2-63)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง2563 ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุด(11-2-63)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมปี2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(15-1-63)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน2563 ประกาศราคากลาง โครงการสูบน้ำประปาพลังงานแสงฯ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ2563 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธี e-biddingโครงการสูบน้ำฯ
แผนการบริหารงานต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี2563
ช่องทาง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน อ่านข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด
ช่องทาง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  
รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(23-4-63)  
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล(27-5-62)  
รับโอนพนักงงานส่วนตำบลสายงานบริหาร  
อ่านข่าวประชาสั มพันธ์ทั้งหมด  

วันผู้สูงอายุ2561

กีฬาเยาวชน 2561

งานพญาปาด 2561

วันผู้สูงอายุ 2562

กีฬาเยาวชน 2562

งานพญาปาด 2562

กิจกรรมวันเด็ก 2562

ทำบุญปีใหม่ อบต.2563

 

 

 

 

จ.อุตรดิตถ์ เปิดตัว "วังน้ำต้น" แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสวยงามของเกาะแก่งเหนือเขื่อนสิริกิติ์ 

ตั้งกระทู้ใหม่                   
ลำดับกระทู้
ข้อความกระทู้
ผุ้โพส
วันที่โพส
อ่าน
ตอบ
                                                            

Webmaster |ComhouseUTD| Last update: 18-06-63

Copyright © 2017 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก - www.Thafak.org
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก เลขที่ 200 หมู่ 5 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทร.055 436 700
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CompuetHouseUttaradit