กระเทียมมีชื่อ เลื่องลือสักใหญ่ ศูนย์รวมใจพญาปาด งามธรรมชาติภูสอยดาว

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เอกสารจัดเก็บรายได้
แจ้งปัญหา/เรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์เว็บไซด์หน่วยงานราชการ
ลิงค์เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อต.
 
 
 
 
 
เอกสารดาวโหลด คลิก

Statistics
Today
13
Yesterday
16
This Month
527
Last Month
500
This Year
67,176
Last Year
63,900

 

ข้อมูลทั่วไป อบต.ท่าแฝก
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง
ประกาศ อบต.ท่าแฝก เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน ปี62  
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง ปี61-65  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี62  
รายงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ประกาศ อบต.ท่าแฝก เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา งบประมาณ 2561  
ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564)  
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ  
ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่่าย ประจำปี 2561
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564 เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ข้อมูลเชิงสถติติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตปี2562 แบบ สขร. ม.ค. - พ.ค. 2563 (file.rar) 18-06-63
คำสั่งมอบหมายงานประจำปีงบประมาณ 2563 แบบ สขร. มิ.ย. - ธ.ค. 2562 (file.rar) 18-06-63
คู่มือให้บริการประชาชน ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำพลาสติกหมู่1และ3(8-4-63)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ท่าแฝก ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดฟาง(1-4-63)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำพลาสติกฯ(1-4-63)
แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อ ระบบสูบน้ำพลังแสงฯ(1-4-63)
ประกาศระเบียบการลา ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(1-4-63)
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของอบต. ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดTOR(5-3-63)
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน ร่างขอบเขตงานจัดซื้อรถตักหน้าขุด-แก้ไขที่1(17-2-63)
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการปราบปราม2563 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างรถตักหน้าขุด(17-2-63)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประมาณ2563 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุด(11-2-63)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง2563 ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุด(11-2-63)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมปี2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(15-1-63)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน2563 ประกาศราคากลาง โครงการสูบน้ำประปาพลังงานแสงฯ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ2563 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธี e-biddingโครงการสูบน้ำฯ
แผนการบริหารงานต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี2563
ช่องทาง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน อ่านข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด
ช่องทาง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  
รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(23-4-63)  
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล(27-5-62)  
รับโอนพนักงงานส่วนตำบลสายงานบริหาร  
อ่านข่าวประชาสั มพันธ์ทั้งหมด  

วันผู้สูงอายุ2561

กีฬาเยาวชน 2561

งานพญาปาด 2561

วันผู้สูงอายุ 2562

กีฬาเยาวชน 2562

งานพญาปาด 2562

กิจกรรมวันเด็ก 2562

ทำบุญปีใหม่ อบต.2563

 

 

 

 

จ.อุตรดิตถ์ เปิดตัว "วังน้ำต้น" แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสวยงามของเกาะแก่งเหนือเขื่อนสิริกิติ์ 

ตั้งกระทู้ใหม่                   
ลำดับกระทู้
ข้อความกระทู้
ผุ้โพส
วันที่โพส
อ่าน
ตอบ
                                                            

Webmaster |ComhouseUTD| Last update: 18-06-63

Copyright © 2017 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก - www.Thafak.org
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก เลขที่ 200 หมู่ 5 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทร.055 436 700
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CompuetHouseUttaradit