In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

พ.ร.บ./พ.ร.ก.

1.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) อ่านต่อ

2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาติ) อ่านต่อ

3.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ อ่านต่อ

4.การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) อ่านต่อ

5.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณ๊ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) อ่านต่อ

6.การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ

7.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณ๊ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฎิบัติงานในหน้าที่ อ่านต่อ

8.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ่านต่อ

9.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ 

10.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ อ่านต่อ

11.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ อ่านต่อ

12.การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  อ่านต่อ 

13.การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตา พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  อ่านต่อ

14.การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา อ่านต่อ

15.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  อ่านต่อ

16.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมัน(ระยะที่1ขั้นตอนออกใบอนุญาต)  อ่านต่อ

17.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริหารน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)  อ่านต่อ

18.คู่มือการชำระภาษีป้าย  อ่านต่อ

19.คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   อ่านต่อ

20.คู่มือการลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการ  อ่านต่อ

21.คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้อายุ  อ่านต่อ

22.คู่มือการโอนใบอนุญาติประกอบกิจการสถานีน้ำมัน  อ่านต่อ

23.คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.พาณิชย์ 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ อ่านต่อ

24.คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.พาณิชย์ 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา อ่านต่อ

 

หนังสือราชการกรม

 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [23-7-58]  คลิ๊ก..   

  ประกาศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนแห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [21-7-58]  คลิ๊ก..   

 แผนการดำเนินงานปี 58ฉบับสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก  ได้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562)  และจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) คลิ๊ก..

 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 ศูนย์อำนวยการเฉะพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง คลิ๊ก..   

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  คลิก  1 2    

 ข้อมูลเบื้องต้น อบต. อ่านต่อ    

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้บริหารหัวหน้าสํานักปลัด 1 อัตรา  [ตั้งแต่วันที่ 13-27 สิงหาคม 2558]  อ่านต่อ    

 ประกาศคณะกรรมการสอบนักบริหารการศึกษา 6 [ตั้งแต่วันที่ 13-27 สิงหาคม 2558]  อ่านต่อ    

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก ตั้งแต่วันที่ [25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2558]  อ่านต่อ 

 ประกาศ  เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  คลิก  1 2    

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2558  (ผด.3) งวดที่ 3  

คลิก  1 2 3 

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2558  (ผด.3) งวดที่ 2  

คลิก  1 2 3    

buy discount generic viagra

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2558  (ผด.3) งวดที่ 1

คลิก  1 2 3 4   

 ประกาศ  เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  คลิก  1    

 

จัดซื้อ-จัดจ้าง  

 ประกาศผลพิจารณาการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 2)  คลิ๊ก..

 บันทึกทะเบียนรับซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 2)    คลิ๊ก..

 บันทึกบัญชีให้หรือขายซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 2)    คลิ๊ก.. 

 ประกาศผลพิจารณาการสอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการ อบต.ท่าแฝก    คลิ๊ก.. 

 บันทึกทะเบียนรับซองสอบราคา  โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการ อบต.ท่าแฝก   คลิ๊ก.. 

 บันทึกบัญชีให้หรือขายซองสอบราคา  โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการ อบต.ท่าแฝก    คลิ๊ก.. 

 เอกสารประกาศสอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 2)   [9-21 ธ.ค.  2558]  คลิ๊ก    

 เอกสารประกาศสอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการ อบต.ท่าแฝก [9-21 ธ.ค.  2558] คลิ๊ก   

 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 2)   คลิ๊ก  หน้า    1   2     

 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการ อบต.ท่าแฝก   คลิ๊ก  หน้า    1   2     

 ประกาศสอบราคาซื้อ  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นละออกฝอย(ULV)  [29  ก.ย.  2558]   คลิ๊ก..

 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นละออกฝอย(ULV)  คลิ๊ก..

 จัดซื้อ-จัดจ้าง คลิ๊กดูเนื้อหา  

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

0245166
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
116
1867
12032
225162
43490
25282
245166

Your IP: 54.81.129.79
Server Time: 2016-05-28 01:57:45

PTT Oil Price

เข้าสู่ระบบ

 

http://non-prescription-pharmacy.com/buy-generic-phenergan-online-cheap-promethazine/ promethazine generic